17 december 2021

De elektronische versie van dit boek van maart 2019,  werd eind 2020 geüpdatet in het licht van de inwerkingtreding van het WVV en de herziening van de bijkomende norm in 2020. Deze laatste werd in 2021 opnieuw aangepast en de goedkeuring hiervan wordt verwacht na de publicatie van de elektronische versie van dit boek. De goedkeuringsprocedure van deze ontwerpnorm kan hier gevolgd worden.

 

De update van dit boek in december 2021 houdt rekening met de wet- en regelgeving en de normen, alsook met de vertaling van de in België van toepassing zijnde ISA’s naar het Nederlands en het Frans, bijgewerkt tot 30 april 2021. Zo wordt rekening gehouden met de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en met bepaalde wijzigingen die hieruit voortvloeien, alsook met de herziene versie 2020 van de bijkomende norm bij de in België van toepassing zijnde ISA’s.

Deze elektronische versie van het boek kan worden gebruikt voor jaarrekeningen afgesloten na 31 december 2020.

 

De auteurs hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om bepaalde aspecten te verfijnen en aan te vullen. Zo worden op bondige wijze aspecten met betrekking tot het overwegen of communiceren van een tekortkoming in de interne controle door de commissaris behandeld, alsook bepaalde aspecten met betrekking tot de vaststelling van een afwijking van materieel belang en de gevolgen daarvan voor de eventuele correctie van de jaarrekening. Tevens worden typeverslagen van de commissaris met de standaardformuleringen in het geval dat de commissaris een aangepast oordeel tot uitdrukking brengt ter beschikking gesteld.

 

U vindt hierna de in december 2021 aangepaste word-versie van dit boek, met en zonder zichtbare wijzigingen ten opzichte van de versie van december 2020:


Bijlagen:

 • Bijlage 1: voorbeelden van verslagen over de jaarrekening geklasseerd in functie van de omstandigheden
 • Bijlage 2: lexicon en toepassing van de in de ISA's gehanteerde terminologie afgestemd op de Belgische context
 • Bijlage 3: samenvatting van de gevolgen van de overeenkomstige cijfers
 • Bijlage 4: aspecten in verband met de eindsaldi
 • Bijlage 5a: samenvatting van de types van het tot uitdrukking te brengen oordeel in het kader van de continuïteit
 • Bijlage 5b : Afweging, op basis van professionele oordeelsvorming, van controle-informatie mbt. risico genererende factoren t.o.v. controle-informatie mbt. risico mitigerende factoren
 • Bijlage 6: voorwaarden voor het bepalen van de 'andere informatie' overeenkomstig ISA 720 (herzien)
 • Bijlage 7: wetteksten met betrekking tot het commissarisverslag
 • Bijlage 8: een selectie uit de verwijzingen naar het commissarisverslag in het Vademecum, de adviezen, omzendbrieven en mededelingen uitgebracht door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, alsook enige adviezen van het ICCI en de FAQ’s gepubliceerd op de website van het ICCI met betrekking tot het commissarisverslag
 • Bijlage 9: Bijkomende norm (herziene versie 2020) bij de in België van toepassing zijnde ISA’s
 • Bijlage 10: Aspecten met betrekking tot het identificeren van een van materieel belang zijnde afwijking en de impact op de eventuele correctie van de jaarrekening
 • Bijlage 11: Voorbeeldverslagen – jaarrekening – entiteit anders dan: een OOB, een genoteerde entiteit, een VZW of een stichting – aangepast oordeel
 • Bijlage 12: Samenvatting van de chronologische evolutie van het Belgisch normarief kader met betrekking tot de ISA’s